Všeobecné obchodní podmínky Cestovní agentury CA FITDOVČA

Tyto všeobecné obchodní podmínky Cestovní agentury FITDOVČA („dále jen Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi Cestovní agenturou FITDOVČA (dále jen „CA FITDOVČA“) a zákazníkem. Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

1. Úvod

Cestovní agentura FITDOVČA, Dvořákova 1210
, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 88924653 a IČ: 88680215, Česká Republika (dále jen „CA FITDOVČA“)

CA FITDOVČA je oprávněna nabízet a zprostředkovávat zájezd - ubytování, transfer, jazykovou výuku, sportovní aktivity a letenky dle níže uvedených podmínek. CA FITDOVČA zveřejňuje svou nabídku na svých internetových stránkách www.fitdovca.cz. Smlouva mezi zákazníkem a společností CA FITDOVČA je uzavřena dnem odeslání rezervačního formuláře jako závazné přihlášky na danou službu poskytovanou CA FITDOVČA zákazníkem a jejím potvrzením CA FITDOVČA. Při akceptaci rezervační smlouvy jako závazné přihlášky na danou službu poskytovanou CA FITDOVČA je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny dané služby poskytované CA FITDOVČA nebo dle rozvržení plateb uvedených v rezervační smlouvě. Doplatek ve výši zbývajících 50% z celkové ceny dané služby poskytované CA FITDOVČA nebo dle rozpisu rozvržení plateb uvedených v rezervační smlouvě je zákazník povinen doplatit CA FITDOVČA nejpozději 60 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka. Tímto termínem se rozumí připsání této částky na účet CA FITDOVČA nebo v hotovosti.

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1. Obecné povinnosti 

Zákazník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb, nebo CA FITDOVČA a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena. 

2.2. Cestovní doklady 

Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně tranzitní země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce. 

2.3. Úhrada letenek 

Na základě připsání 50 % zálohy na účet CA FITDOVČA, budou letenky závazně zprostředkovány a potvrzeny. Účastník obdrží letenky přímo na letišti již vytištěny v návaznosti na podmínkách daných leteckých společností. Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů CA FITDOVČA a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů. 

3. Pojištění 

Cestovní pojištění včetně pojištění storno zájezdu není zahrnuto v celkové ceně uvedené na rezervační smlouvě, proto CA FITDOVČA DOPORUČUJE klientům fakultativně si objednat a uzavřít cestovní pojištění včetně pojištění storno zájezdu (které lze sjednat ihned při rezervaci na našem webu), zdravotní pojištění , úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu atd. 

4. Nadměrná zavazadla 

V případě plánované přepravy nadměrných, sportovních a zvláštních zavazadel (jako jsou např. kolo, potápěčské, golfové nebo surfové vybavení, dětský kočárek aj.) je zákazník povinen o tomto záměru informovat CA FITDOVČA, a to ještě před úhradou služeb. CA FITDOVČA si vyhrazuje právo nezajistit tuto přepravu, pokud jí to nebude oznámeno alespoň měsíc dopředu, a nebo umožněno pořadatelem služeb. V případě, že zákazník cestuje s nadměrným zavazadlem nebo sportovním vybavením, může být po něm požadována úhrada za leteckou a autobusovou přepravu tohoto zavazadla a to dle platných ceníků pořadatele služeb. 

5. Práva a povinnosti cestovní agentury 

CA FITDOVČA je zastoupena třemi subjekty (Jazykovou školou IMMER VERE, fitness centrem FIT4LIFE, a CA Bella Sardegna). CA FITDOVČA nabízí a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu. Odesláním rezervační smlouvy zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů a k zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním požadavků na e-mail CA FITDOVČA uvedený na internetových stránkách www.fitdovca.cz. Není-li možné zákazníka ubytovat ve stanoveném ubytování, které je stanoveno ve smlouvě a bylo předem dohodnuto v e-mailové korespondenci, si CA FITDOVČA vyhrazuje právo mu zajistit náhradní ubytování v jiné ubytovací kapacitě stejné nebo vyšší třídy, přičemž účastníkovi zájezdu nevzniká nárok na kompenzaci. Po uhrazení celé částky dle rezervační smlouvy obdrží zákazník, nejpozději týden před konáním pobytu pokyny k pobytu. CA FITDOVČA není odpovědná za případné zmeškání odletu zákazníkem v případě navazujících spojů. Též není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby z důvodu zpoždění odletů a odjezdů, změny časů letů, trasy, nepříznivé povětrnostní podmínky, technické problémy a přetížené letecké cesty. 

6. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy 

Zákazník je oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit a to kdykoliv před započetím první služby. Při odstoupení od rezervační smlouvy je zákazník povinen uhradit odstupné ve výši takto:

  • 50% z ceny při zrušení zájezdu do 60. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu. 
  • 80 % z ceny při zrušení zájezdu od 59. do 30. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu. 
  • 90 % z ceny zájezdu od 29. dne do 8. dne včetně před termínem odjezdu dané služby cestovního ruchu. 
  • 100 % ceny zájezdu od 7. dne do dne odjezdu dané služby cestovního ruchu. 

CA FITDOVČA může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky rezervační smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla CA FITDOVČA zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí) nebo při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy: 

  • zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování; 
  • zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši. 

7. Reklamace 

Pokud rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA FITDOVČA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však měsíce od skončení pobytu dle rezervační smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své rezervační smlouvy objednal. U jednotlivých nabízených služeb cestovního ruchu pořádaných CA FITDOVČA jsou první a poslední den určeny k zajištění dopravy, transferu a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného pobytu. Nelze tedy reklamovat eventuální zkrácení pobytu

Pracovníci CA FITDOVČA jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. 

8. Závěrečná ustanovení 

CA FITDOVČA si vyhrazuje právo na chyby v internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání. CA FITDOVČA je oprávněna všeobecné podmínky změnit. Nové znění podmínek nabývá účinnosti zveřejněním na internetové stránce CA FITDOVČA www.fitdovca.cz. Komunikace mezi CA FITDOVČA a zákazníkem probíhá především prostřednictvím emailu, kde e-mailem se rozumí info@fitdovca.cz. V případě telefonické komunikace se využívá číslo +420 774 033 877, +420 724 587 043.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2017